துக்கம் என்ற கல் ஒருவனை கீழே வீழ்த்திவிடும்.
ஆனால் இருவர் சேர்ந்தால் அதை எளிதில் தாங்கலாம்.

-டபிள்யு ஹாப்