சட்டம் மதிப்புக்குரியது. 
காரணம் அது சட்டம் என்பதால் அல்ல,
அதில் நியாயம் இருக்கிறது என்பதால்.

-பிரான்சிஸ் பேகன்