தங்களைத் தாங்களே மதிப்பவர்களை அனைவரும் மதித்தே தீரவேண்டும்.

-பெஞ்சமின் டிஸ்ரேலி