தனது ஆற்றலை உணர்ந்தவன்
தன்னுடைய துன்பத்தை இழந்தவன்.

-கார்லைல்