சிறந்தவரின் சொல் வன்மையால் 
தீயவரின் உள்ளத்தையும் திருப்பி விடலாம்.

- எமெர்சன்