அன்பும் வேலையும் கொடுங்கள்,
உலகில் இவை இரண்டும் மதிப்பு வாய்ந்தது.

-வில்லியம் மாரிஸ்