கல்வி அறிவும், சுயமரியாதை எண்ணமும், 
பகுத்தறிவுத் தன்மையுமே தாழ்ந்து கிடக்கும்
மக்களை உயர்த்தும்.

- தந்தை பெரியார்