ஒருவர் துன்பப்படும்போது 
நிபந்தனை ஏதுமின்றி 
உதவுவது தான் நட்பு.

-மகாத்மா காந்தி