நாம் ஒவ்வொருவரும் 
வெவ்வேறு விதமான கருத்துகளைக் 
கொண்டிருக்கலாம்.
ஆனால் இதயங்கள் இணைவதற்குத்
தடை ஏதுமில்லை.

-மகாத்மா காந்தி