அன்பு எப்போதும் பாதிப்படைவது. 
எப்போதும் வன்மம் கொள்ளாது, 
பழி வாங்காது.

-மகாத்மா காந்தி