அன்பு எங்கிருக்கிறதோ 
அங்கே கடவுள் இருக்கிறார்.

-மகாத்மா காந்தி