துன்பத்தைக் கண்டு இறங்குதல்
மனிதாபிமானம் தான்,
அதை நீக்குதலோ தெய்வீகம்.

-எமெர்சன்