மனித குலத்தை அன்பு என்ற விதி தான் ஆள்கிறது.
எங்கே அன்பிருக்கிறதோ அங்கே வாழ்க்கை இருக்கிறது.

-மகாத்மா காந்தி