மென்மைத் தன்மை, சுய தியாகம், பரோபகாரம் போன்றவை
எந்த ஒரு தனிப்பட்ட மதம் அல்லது இனத்திற்கு மட்டும் சொந்தமானதல்ல.

-மகாத்மா காந்தி