கவலையுடன் உறங்கச் செல்வது
முதுகில் சுமையைக் கட்டிகொண்டு
உறங்குவதாகும்.