எவரும் 
புத்தகத்தின் உண்மையான 
விலையைக் கொடுத்ததில்லை.
அவர்கள் கொடுத்ததெல்லாம் 
அச்சடித்ததின் விலையைத் தான்.