எதிரியை மன்னிக்கும் குணத்தைப் போல்
மனிதனுக்கு நன்மை செய்வது எதுவும் கிடையாது.

-டெரன்ஸ்