வாயிலுள்ள வார்த்தையைச் சொல்வதை விட
மனதிலுள்ள வார்த்தையை ஒரு தரம் சொல்லிப் பாருங்கள்.

-ரூசோ