தாயின் இதயம் எப்போதும் தன் குழந்தைகளுடன் தான் தங்கும்.

-ஜான் ரே