சிறிது அன்பு குழந்தையிடம் காட்டினால் 
அது பன்மடங்கு திரும்பி தன் அன்பைக் கொட்டுகிறது.

-ரஸ்கின்