குற்றமுள்ள ஒருவனுடைய நெஞ்சில்
எப்போதும் தேள்கள் நிறைந்திருக்கின்றன.

-ஷேக்ஸ்பியர்