மனிதர்களை எடை போட்டுக்கொண்டே இருந்தால்
அவர்களை நேசிக்க நேரம் இருக்காது.

- சாக்ரடீஸ்