அடுத்தவர்களிடம் அன்போடு நடந்து கொள்ளும் சமயங்களில்
நீங்கள் சொர்க்கத்தை நேரில் காண்பீர்கள்.

-நோவாலிஸ்