மென்மையைப் போல் வலிமையானது எதுவும் இல்லை.

-பிரான்சிஸ்