மக்களின் தேவைக்குத்  தக்க பொருட்களை மட்டும் 
சரியான விலைக்கு  விற்போமாயின் 
வாங்குவோர்  எக்காலத்திலும் பெருகி வருவர்.

- ஹென்றி போர்ட்