புகழ் என்பது தனிச்சொத்து,
அதன் அருமை அதை இழந்த பிறகுதான் தெரிகிறது.

-ஜென் எலியட்