வறுமை இல்லாத நாட்டில் வள்ளல்களுக்கு இடமில்லை.

-சாமுவேல் பட்லர்