இது முடியும் இது முடியாது  என்று அறியாதவனுக்கு
வாழ்வில் ஒன்றும் கிடைப்பதில்லை.

-கதே