தியாகம் செய்யவும், மன்னிக்கவும், நன்றி கூறவும் தெரிந்து கொண்டு விட்டால் நாம் மகிழ்ச்சியையோ அமைதியையோ தேடி ஓட வேண்டியதில்லை, இவை தாமாகவே நம்மைத் தேடி வரும்.

-நியூட்டன்