நன்மை செய்ய உனக்கு வலுவிருக்கும் போது,  
செய்யத் தகுந்தவர்க்கு அதை செய்யாமல் இராதே.

-சாலமன் விவிலியம்