நீ நிமிர்ந்து நிற்கும் வரை
நிழல் கோணலாக இருப்பதைப் பற்றி கவலைப் படாதே.

-சீனப் பழமொழி