புது நண்பர்களைப் பெறு , ஆனால் பழைய நண்பர்களைப் போற்று.
அவர்கள் வெள்ளி, இவர்கள் தங்கம்.

-கதே