தவறு செய்வது இயல்பு, 
பழியை பிறர் மேல் 
சுமத்துவதற்குப் பெயர் 
அரசியல்.

-பில் வாஹன்