தெரியாது என்று உணர்வது அறிவை அடைவதற்குப் பெரிய வழி.

-டிஸ்ரேலி