எல்லா இடங்களுக்கும் செல்,
வாழ்வதற்கு வீட்டிற்கு திரும்பி வா.

-மில்டன்