பாத்திரத்தின் நிறமல்ல  பாலின் நிறம்,
ஆத்திரத்தின் நிறமல்ல அறிவின் நிறம்.

-கவிஞா கண்ணதாசன்