இந்த உலகில் மனிதர்கள் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது செயல்களால் தான், தத்துவங்களால் அல்ல.

-அனடோல் பிரான்ஸ்