கொஞ்சம் இரக்கம், கொஞ்சம் புகழ்ச்சி, கொஞ்சம் பாராட்டு,
இவை போதும் மனைவியை மகிழ்விக்க .

-ஒலிவர் கோல்ட்ஸ்மித்