ஒரு டன் வார்த்தையைவிட
ஒரு அவுன்ஸ் செயல் மேலானது.

-மௌலானா முகம்மதலி