படிப்பவர்களைக் கவரக்கூடிய 
ஆசிரியனின் இரண்டு ஆற்றல்களாவன.
புதிய விஷயங்களைப் படிக்கப்படுத்துதல்,
பழைய விஷயங்களை புதுமையுடன் அளித்தல்.

-ஜான்சன்