ஆசிரியர்கள் உயிரோடு இருக்கும்போது
அவர்களை ஏளனம் செய்துகொண்டு இருப்பார்கள்,
இறந்த பிறகு புகழ்வார்கள்.

-வால்டேர்