வாழ்வதில் நான் 
என் தந்தைக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்,
ஆனால் முறையாக வாழ்வதில் நான் 
என் ஆசிரியருக்குக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.

-அலெக்சாண்டர்