தனி மரம் தோப்பாகாது,
ஆனால் அது தோப்பாவதற்குத் துணை புரிகிறது.

-கதே