தற்பெருமை எங்கு முடிகிறதோ அங்குதான் ஆனந்தம் ஆரம்பிக்கிறது.

-இங்கர்சால்