மகிழ்ச்சியோடு நாம் கற்பதை 
ஒருபோதும் மறப்பதில்லை.

-ஏ. மேர்சியர்