புகழ்ச்சிக்கு மயங்கிய சிங்கத்தை முயல்களும் தாக்கும்.

-போசியப் பழமொழி