எங்கே இரண்டு பேர் 
சண்டை போடுகிறார்களோ 
அங்கே மூன்றாமவனுக்கு 
ஒரு தடி இருக்கிறது.

-போலந்துப் பழமொழி