நீரில் வாழ்ந்து தீர வேண்டிய மீன் 
நீர்ப்பாசியை தன் எதிரியாக 
ஆக்கிக்கொள்ளக்கூடாது.

-போஜ்புரி பழமொழி