அச்சம். அதைக் கண்டு தான் அஞ்சுகிறேன்.

-ரூஸ்வெல்ட்