என்னை மிகவும் கவர்ந்த அம்சம், தங்கள் குழந்தைகளுக்குக் கீழ்படிந்து பெற்றோர்கள் நடக்கும் விதம்.

-வின்சர் கோமகன்